Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι του ερευνητικού προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

  1. η ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα συμπεριλάβει όλα τα υλικά κατάλοιπα της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου και της Πρώιμης Αρχαϊκής περιόδου.
  2. μια διαδραστική ιστοσελίδα με όλα τα δεδομένα που θα συνδυάζει και εφαρμογές GIS.
  3. άρθρα σε επιστημονικά, διεθνή περιοδικά από τον επιστημονικό υπεύθυνο αλλά και τα μέλη της ερευνητικής ομάδας που θα εξετάζουν ζητήματα που εντάσσονται στην προβληματική του προγράμματος.
  4. μια μονογραφία στα αγγλικά με τον τίτλο Η Κοινωνική Αρχαιολογία του Ελληνικού Κόσμου κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου και την Πρώιμη Αρχαϊκή περίοδο.

Μετά την ολοκλήρωση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής, ο επιστημονικός κόσμος θα έχει στη διάθεσή του όλα τα δεδομένα που αφορούν την εξεταζόμενη περίοδο. Παράλληλα θα προκύψει μια νέα "ανάγνωση" της περιόδου μέσα από το πρίσμα νέων προσεγγίσεων τόσο σε θεωρητικό επίπεδο (κοινωνική ανθρωπολογία, σπουδές του φύλου, βιοαρχαιολογία και αρχαιομετρία), αλλά και σε τεχνολογικό επίπεδο (εφαρμογές GIS, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, ποσοτικές μέθοδοι, διαδραστική ιστοσελίδα).